Israeli Association for the

Study of European Integration

פרופסור גיא הרפז


מחזיק בקתדרה על שם ברכט למשפט אירופאי ומשמש כמנהל אקדמי של תכניות החילופין של הפקולטה למשפטים וראש הועדה האקדמית של פורום אירופה באוניברסיטה העברית. בעבר שימש כראש העמותה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופאית וכסגן דיקן בפקולטה למשפטים.