Israeli Association for the

Study of European Integration

שרה קאהן-ניסר

שרהועדתביקורת

שרה קאהן-ניסר היא מרצה במחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה מאז שנת 2012. היא קיבלה תואר דוקטור לפילוסופיה בהצטיינות באוניברסיטת בר-אילן בשנת 2009. תחום ההתמחות שלה הוא יחסים בינלאומיים. בשנת 2010 שרה מונתה לעמיתת מחקר אורחת ע"ש אמיל נואל במרכז ז'אן מונה לחקר חוק וצדק כלכלי אזורי ובינלאומי בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו-יורק. תחומי העניין המחקריים שלה כוללים: גלובליזציה וסטנדרטים של זכויות עובדים, תהליכי התכנסות אזוריים וגלובליים, מודלים רב רמתיים וארכניים, ארגונים בינלאומיים כמועדוני התכנסות, השפעתם של נורמות ותקנים בינלאומיים על התנהגותן של מדינות, שיטות אינטגרציה רכות, וקונסטרוקטיביזם ביחסים בינלאומיים. שרה כתבה את ספר הלימוד הראשון בשפה העברית על האיחוד האירופי, אשר נמצא בתהליך הפקה בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.