Israeli Association for the

Study of European Integration

.זוהי רשימה חלקית של חברי האגודה, הכוללת רק את מי שאינם בעלי תפקיד בה ואשר שלחו מידע ביוגרפי

פרופ. גיא הרפז


מחזיק בקתדרה על שם ברכט למשפט אירופאי ומשמש כמנהל אקדמי של תכניות החילופין של הפקולטה למשפטים וראש הועדה האקדמית של פורום אירופה באוניברסיטה העברית. בעבר שימש כראש העמותה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופאית וכסגן דיקן בפקולטה למשפטים.