Israeli Association for the

Study of European Integration

האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית (אילה"ה)

אילה"ה נוסדה בשנת 1992. היא מפגישה אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע בישראל המתמחים באיחוד האירופי (א"א). אילה"ה משמשת פורום לדיון ובמה להחלפת מידע על הא"א ומקדמת באופן פעיל את המחקר והעבודה ברשת בתחום זה. האגודה מאפשרת למומחים בישראל על הא"א להיפגש וללמוד על עבודתם של עמיתיהם. בין חברי אילה"ה נמנים פקידי ממשלה ותעשיה, וכן סטודנטים ומרצים מהאוניברסיטאות המובילות בישראל.

מטרות האגודה הן:
1) לאפשר לחוקרים העובדים על סוגיות אינטגרציה אירופאיות לשתף פעולה; ליזום ולעודד עבודות אקדמיות על אינטגרציה אירופאית.
2) לספק פלטפורמה לתזרים מידע בין עובדי מדינה ואנשי אקדמיה; לעודד את המחקר וההוראה של לימודי אינטגרציה אירופיים.
3) לחזק את נושא האינטגרציה האירופית כדיסציפלינה מדעית, על ידי ארגון ימי עיון וכנסים.
4) לפתח קשרים עם אגודות ללימודים אירופיים בעולם, כמו כך, גם עם המשלחת האירופית בישראל.

אילה"ה מודה למשלחת האיחוד האירופי בישראל על התמיכה שאפשרה את הקמת אתר האינטרנט הזה

אילה"ה מודה לקרן פרידריך אברט על התמיכה והשותפות בפעילויותיה

לוח מודעות

Become member heb

mailing list heb

פעילויות