Israeli Association for the

Study of European Integration

הצטרפות לאגודה

הנחיות למצטרפים לאגודה ולמחדשים את חברותם בה:
1. כל חברי האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית חייבים בדמי חבר מדי שנה אך יכולים לשלם בכל מועד שיבחרו במהלך השנה. יחד עם זאת, לפי שיקול דעת הועד המנהל של האגודה יתכן וההשתתפות בחלק מהאירועים של האגודה תהיה פתוחה רק למי שכבר שילמו את דמי החבר לאותה שנה.
2. ניתן לשלם את דמי החבר בטופס המקוון כאן, או לחלופין בדואר רגיל, ע"י הורדת ומילוי הטופס המתאים ושליחתו בצרוף המחאה לפקודת אגודה ישראלית לחקר האינטגרציה האירופית, או מזומן לכתובת: ד"ר מאיה שיאון צדקיהו, פורום אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905. קבלה תשלח לכתובת שעל הטופס.
3. דמי החבר הם 60 ₪ לסטודנטים במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בכפוף לצרוף צילום תעודת סטודנט תקפה ליום ההצטרפות/תשלום, 120 ₪ למי שאינם סטודנטים כאמור. תוספת של 5 ש"ח חלה על המשלמים באופן מקוון לכיסוי עלויות הגביה. סטודנטים שימו לב - תשלום דמי החבר בתעריף לסטודנטים כשלעצמו אינו מבטיח את ההצטרפות/חידוש אם לא צורף צילום התעודה כאמור.
4. יום התשלום וההצטרפות/חידוש יחשב כיום שבו הגיע המעטפה לכתובת הנ"ל.
5. בכפוף לסעיף 6 מטה, דמי החבר המשולמים בטופס מקוון זה הינם דמי החבר עבור השנה שבה חל יום התשלום. לדוגמא תשלום שנקלט ב-1 בינואר 2015 יחשב כתשלום דמי חבר לשנת 2015.
6. על פי החלטות האסיפה הכללית של האגודה חברים שלא שילמו דמי חבר במהלך שנת 2014 יחדלו להיות חברים באגודה ב-1 בינואר 2015. מי שחדלו להיות חברים באגודה בהתאם להחלטה זאת ומעוניינים לחדש את חברותם מתבקשים לצרף את דמי החבר לשנת 2014 וגם לשנת 2015. באופן דומה, חברים שלא שילמו דמי חבר במהלך שנת 2015 יחדלו להיות חברים באגודה ב-1 בינואר 2016, וכן הלאה בכפוף להחלטה שנתית באסיפת האגודה. מי שחדלו להיות חברים באגודה בהתאם להחלטה זאת ומעוניינים לחדש את חברותם מתבקשים לצרף את דמי החבר לשנת 2015 וגם לשנת 2016.

להורדת מסמך לשליחה בדואר רגיל לחצו כאן 

להורדת קובץ וורד ושליחה עם חתימה אלקטרונית לחצו כאן

 1. (*)
  Invalid Input
 2. First Name(*)
  Please type your full name.
 3. Last Name(*)
  Please type your last name.
 4. Phone(*)
  Please type your phone number
 5. E-mail(*)
  Invalid email address.
 6. Title/Position(*)
  Please type your full name.
 7. Institution(*)
  Please type your full name.
 8. Physical mail address(*)
  Invalid Input
 9. Membership Fee – pay with PayPal(*)
  Invalid Input
  *Students see note below
 10. Students please note - paying student membership
  fees in itself does not ensure the membership if a
  copy of a valid student card was not uploaded
  - see instructions above
 11. Upload Student Card
  Invalid Input
 12. (*)

  Invalid Input
 13. Total
  0.00 ILS


 14. (*) Mandatory field

לאחר שתלחצ/י על כפתור זה תועבר/י לאתר Paypal לביצוע התשלום. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או דרך חשבון Paypal

האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית מספקת במה לדיון והחלפת מידע עבור אקדמאים, פקידי ממשל, ארגונים לא-ממשלתיים (NGO) והמגזר העסקי. פעילות האגודה מורכבת בעיקר מסמינרים וכנסים שמתקיימים לאורך השנה. 

מטרות האגודה הינן: 

• קידום חקר האינטגרציה האירופית כדיסציפלינה מדעית.
• עידוד למידה והוראה של נושאים הקשורים לאינטגרציה האירופית בישראל.
• פיתוח הקשרים עם אגודות העוסקות בלימודים אירופיים ברחבי העולם, במקביל לפיתוח הקשר עם משלחת האיחוד האירופי בישראל. 

החברות באגודה פתוחה לכל אדם המתעניין בנושא, תומך במטרות האלו, ומשלם את דמי החבר השנתיים. 

חברות באגודה ישראלית לחקר האינטגרציה אירופית:

• מסייעת לתמוך ולפתח פעילויות במסגרת האגודה;
• הינה תנאי כדי לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה;
• מקנה זכאות להשתתף בפעילויות אשר לא יהיו פתוחות לקהל הרחב.